Data powrotu

infolinia e-podróżnik.plChcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?
Zadzwoń 703402802Czynne całą dobę
Koszt: 2,58 PLN z VAT/min
Usługę świadczy Progress Plus s.c.
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen biletów, a także umożliwia zakup biletów przez telefon. Dostępna przez całą dobę,
365 dni w roku.

Nie dzwonisz z Polski?
Zobacz numery dla innych krajów
ukryj informacje

Ukryj mapę

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ SYSTEM E-PODROZNIK BILETY zwany dalej Regulaminem E-PODROZNIK BILETY lub Regulaminem

W niniejszym Regulaminie wszelkie określenia dotyczące systemu E-PODROZNIK BILETY dotyczą sprzedaży Biletów poprzez Internet.

 I. Warunkiem skorzystania z systemu E-PODROZNIK BILETY jest:

1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem, a Teroplan S.A. oraz przewoźnikiem, oraz

2. spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowanie w systemie przeglądarki marki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari wydanej przez jej producenta nie później niż na 2 (słownie: dwa) lata przed datą zakupu Biletu, albo przeglądarki kompatybilnej

c) włączenie w przeglądarce obsługi języka JavaScript,

d) podłączenie do systemu sprawnej drukarki, drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością min. 300 dpi lub, jeżeli na dany kurs sprzedawane są Bilety w formie SMS podanie numeru telefonu komórkowego, na który ma być dostarczony Bilet w formie SMS.

II. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z systemu E-PODROZNIK BILETY jest niemożliwe.

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

 §1.

Zakres stosowania

 I. Regulamin E-PODROZNIK BILETY ma zastosowanie do zakupu Biletów i rezerwacji miejsc w komunikacji wykonywanej przez przewoźników, którzy zawarli z Teroplan S.A. umowę w zakresie organizacji sprzedaży Biletów przez Kanały teleinformatyczne w tym przez Internet. Ponadto Regulamin E-PODROZNIK BILETY odnosi się tylko do tych kursów, które zostały wyznaczone przez przewoźników, jako objęte internetową sprzedażą Biletów. Regulamin EPODROZNIK BILETY określa:

1. warunki korzystania z systemu E-PODROZNIK BILETY;

2. zasady:

a) rezerwowania Biletu na przejazd i miejsca,

b) zawarcia umowy przewozu,

c) zmiany umowy przewozu,

d) odstąpienia od umowy przewozu,

e) zwrotu należności za niewykorzystane Bilety internetowe oraz składania i rozpatrywania wniosków,

f) wystawiania faktur VAT,

g) prawa i obowiązki Płatnika, Podróżnego, Teroplan S.A.  i Przewoźnika.

II. Użyte w Regulaminie E-PODROZNIK BILETY określenia oznaczają:

1. Teroplan S.A.  – Teroplan spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Klucznikowskiej 1, kod pocztowy 32-600 Oświęcim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493001, NIP: 5492295534, kapitał zakładowy: 1.113.099,00 zł, wpłacony w całości, będącą operatorem internetowej sprzedaży Biletów dla przedsiębiorstw przewozowych;

2. Przewoźnik – przedsiębiorstwo przewozowe, której sprzedaż Biletów przez Kanały teleinformatyczne obsługuje Teroplan S.A.;

3. system E-PODROZNIK BILETY lub System internetowej sprzedaży Biletów  – system umożliwiający osobie w nim zarejestrowanej lub takiej, która przed zakupem Biletu poda niezbędna dane osobowe, zwanej dalej Płatnikiem, zawarcie przez Internet umowy przewozu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej Podróżnym;

4. Płatnik – osoba dokonująca płatności on-line lub wpłacająca środki pieniężne na poczet przyszłych płatności;

5. płatność on–line – opłacenie należności za pomocą:

a) karty płatniczej własnej lub firmy, na rzecz której zawierana jest umowa przewozu (z wyjątkiem kart korporacyjnych bezimiennych), albo

b) przelewu internetowego on-line, albo

c) innej formy płatności obsługiwanej przez system E-PODROZNIK BILETY. Obsługiwane standardy kart oraz przelewy internetowe wskazane są na stronie www.e-podroznik.pl;

6. umowa przewozu – umowa zawarta przez Płatnika z Przewoźnikiem na przewóz osób;

7. Podróżny – osoba, na rzecz której zakupiony został Bilet internetowy i której dane zostały zamieszczone przez Płatnika na Bilecie.

8. Bilet internetowy lub Bilet – imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, stanowiący połączenie jednorazowego biletu na przejazd wraz z rezerwacją miejsca do siedzenia (miejsca siedzące nie są numerowane), wydrukowany samodzielnie przez Płatnika lub otrzymany przez Płatnika w formie SMS, po dokonaniu zapłaty; Bilet uprawnia do zajęcia miejsca, ale miejsce, które należy zająć wyznacza kierowca pojazdu lub inna osoba do tego uprawniona np. konduktor w pociągu.

9. Kod Weryfikujący – ciąg znaków alfanumerycznych zawarty na Bilecie, który umożliwia weryfikację autentyczności Biletu na wypadek nie posiadania przez kontrolera imiennej listy pasażerów, którzy zakupili Bilet przez system E-PODROZNIK BILETY. Kod weryfikujący może być również przedstawiony na Bilecie w postaci kodu dwuwymiarowego, który po zeskanowaniu przez odpowiednie urządzenie przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, może zostać automatycznie zweryfikowany.

10. Rachunek bankowy Teroplan – rachunek bankowy spółki Teroplan S.A. na który Płatnik  wpłaca środki pieniężne na poczet przyszłych zakupów poprzez Konto Skarbonka e-podróżnik.

11. Konto Skarbonka e-podróżnik – internetowe konto Płatnika w systemie EPODROZNIK BILETY umożliwiające zakup Biletów. Konto Skarbonka e-podróżnik zawiera cyfrowy zapis odpowiadający wpłaconym i niewykorzystanym przez Płatnika środkom pieniężnym na Rachunku bankowym Teroplan.

12. Dostępne środki pieniężne – środki pieniężne wpłacone przez Płatnika na Rachunek bankowy Teroplan, które nie zostały wykorzystane na zakup Biletu.

13. Środki Skarbonka – kwota pieniężna, nie większa niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wpłacona w walucie polskiej przez Płatnika na Rachunek bankowy Teroplan na poczet przyszłych zakupów Biletów poprzez Konto Skarbonka e-podróżnik.

14. Taryfa – ustalona przez Przewoźnika i przypisana do danej linii (kursy Tam i Z powrotem) lub do kursu stawka cenowa za przejazd jednej lub większej ilości osób. Ilość Biletów przeznaczonych do sprzedaży w ramach Taryfy jest limitowana. Przewoźnik określa każdorazowo ilość Biletów dostępnych do sprzedaży w ramach danej Taryfy.

III. Postanowienia taryfowe o przewozie osób i ceny Biletów określane są przez Przewoźników.

 

§2.

Zasady korzystania z systemu E-PODROZNIK BILETY

 I. Płatnik, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z systemu E-PODROZNIK BILETY, musi:

1. zarejestrować się w systemie E-PODROZNIK BILETY, ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego:

a) login i hasło dostępu,

b) dane osobowe, tj:

-         imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym,

-         adres poczty elektronicznej,

-         w przypadku zakupu Biletu na kurs przewoźnika, który tego wymaga, rodzaj dokumentu tożsamości i jego numer,

-         w przypadku pobierania faktury VAT na firmę, także nazwę i adres firmy oraz numer NIP,

-         w przypadku dostarczenia Biletu jako SMS, numer telefonu komórkowego, na który ma być dostarczony Bilet,

-         numer telefonu komórkowego, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku zdarzeń losowych, np. awarii autobusu lub przed zakupem Biletu każdorazowo podać niezbędne dane osobowe.

2. zaakceptować Regulamin E-PODROZNIK BILETY,

3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

II. W celu realizacji internetowej sprzedaży Biletów Płatnik powinien ponadto, każdorazowo, zalogować się w systemie E-PODROZNIK BILETY poprzez podanie loginu i hasła dostępu lub też podać niezbędne dane osobowe oraz:

1. zaakceptować Regulamin E-PODROZNIK BILETY.

2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Rozdział 2 Warunki handlowe

 

§3.

Rezerwacja Biletu na przejazd i miejsca

1. W systemie E-PODROZNIK BILETY korzystając ze strony www.e-podroznik.pl można dokonać zakupu Biletu na przejazd, codziennie przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Wyjątek stanowi moment, kiedy w systemie E-PODROZNIK BILETY dokonywane są prace konserwacyjne. Termin, w którym można zarezerwować Bilet na dany kurs określa Przewoźnik.

2. Rezerwacja Biletu i miejsca polega na określeniu m.in.:

c) relacji (przystanek wyjazdu, przystanek przyjazdu),

d) daty wyjazdu,

e) godziny wyjazdu,

        a następnie na:

f) określeniu liczby osób w każdej z dostępnych Taryf i/albo uprawnionych do ulgi („liczba osób wg taryfy ulgowej”),

g) wskazaniu imienia i nazwiska oraz w przypadku zakupu Biletu na kurs przewoźnika, który tego wymaga, numeru dokumentu tożsamości Podróżnego, itp.

 

§4.

Zawarcie umowy przewozu

1. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez dokonanie płatności on-line (po uzyskaniu potwierdzenia dokonania płatności) i udostępnieniu przez Teroplan S.A. – za pośrednictwem systemu E-PODROZNIK BILETY – Biletu internetowego, do samodzielnego wydrukowania lub Biletu internetowego dostarczonego w formie SMS.

2. Operatorem płatności on-line wykonywanej za pomocą karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) jest firma PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Operatorem płatności on-line wykonywanej w inny sposób niż kartą płatniczą (debetową lub kredytową) jest Teroplan S.A. lub DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - właściciel systemu przelewy24.pl.

3. Płatności on-line może dokonać Płatnik.

4. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest udostępnienie Płatnikowi do samodzielnego wydrukowania imiennego Biletu internetowego na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej lub otrzymanie przez Płatnika na zadany numer telefonu Biletu w formie SMS. Płatnik odpowiada za czytelność wydrukowanego Biletu lub przechowywanie Biletu SMS w telefonie komórkowym.

5. Wydrukowany samodzielnie Bilet internetowy lub dostarczony w formie SMS musi zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko oraz w przypadku zakupu biletu na kurs przewoźnika, który tego wymaga, numer dokumentu tożsamości Podróżnego, b)

b) Kod Weryfikujący Biletu,

c) dane, o których mowa w §3 pkt 2,

6. Dane, o których mowa w ust. 5 podlegają weryfikacji i muszą być zgodne z danymi będącymi w posiadaniu kontrolera.

 

§ 4.1

Wybór i zakup Biletu przez konto Skarbonka e-podróżnik

1. Jedną z dostępnych form płatności on-line, oferowanych przez Teroplan S.A., jest Skarbonka epodróżnik.

2. Płatnik, po wpłaceniu określonej kwoty pieniężnej na Rachunek bankowy Teroplan, celem jej przyszłego wykorzystania do zakupu Biletów, uzyskuje dostęp do Konta Skarbonka epodróżnik.

3. Konto Skarbonka e-podróżnik umożliwia zakup Biletów za środki pieniężne uprzednio wpłacone przez Płatnika na Rachunek bankowy Teroplan.

4. Konto Skarbonka e-podróżnik posiada cyfrowy zapis odpowiadający wpłaconym przez Płatnika środkom pieniężnym oraz Dostępnym środkom pieniężnym.

5. Płatnik może dokonać zakupu Biletu poprzez potwierdzenie wyboru odpowiedniej pozycji w oknie dialogowym Konta Skarbonka e-podróżnik pod warunkiem posiadania przez niego Dostępnych środków pieniężnych.

6. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie wyboru pozycji „Potwierdzam zakup” w oknie dialogowym konta Skarbonka e-podróżnik.

7. Postanowienia § 4 ust 4-6 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

8. Płatnik może w każdym momencie żądać zwrotu Dostępnych środków pieniężnych. Zwrot Dostępnych środków pieniężnych nastąpi na zadeklarowany przez Płatnika rachunek bankowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania żądania zwrotu.

 

§5.

Zmiana umowy przewozu

1. Zmiany danych podanych przez Płatnika, przy zakupie Biletu on-line mogą być wykonane tylko przez pracowników Teroplan S.A., zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o zmianę  danych związanych z daną umową przewozu.

2. Zmianie podlegają tylko błędnie wprowadzone dane tzn. pomyłki w nazwiskach i imionach Podróżnych, pomyłki w nr dowodów tożsamości Podróżnych itp.

3. Chęć zmian wyraża Płatnik, wypełniając odpowiedni formularz po zalogowaniu się do swojego konta w systemie E-PODROZNIK BILETY.

4. Zmiana Biletu w zakresie terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia lub klasy środka transportowego („Przebukowanie”) odbywa się zgodnie z poniższymi postanowieniami.

5. Przebukowanie Biletu możliwe jest do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej (na kurs zakupionego Biletu jak i na kurs Przebukowanego Biletu).

6. Przebukowanie możliwe jest do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej (na kurs zakupionego Biletu jak i na kurs Przebukowanego Biletu), w przypadku gdy dostępne są miejsca w wybranym terminie w tej samej Taryfie.

7. W przypadku Przebukowania na inną Taryfę Płatnikowi przysługuje zwrot na odpowiednio stosowanych zasadach określonych w § 6 Regulaminu. Przebukowanie takie jest możliwe jeśli są dostępne miejsca w danej Taryfie w wybranym terminie.

 

§6.

Odstąpienie od umowy przewozu

1. Zasady odstąpienia od umowy przewozu, zawartej przy użyciu systemu E-PODROZNIK BILETY określa Przewoźnik z zastrzeżeniem, że Płatnik może odstąpić od umowy przewozu do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs lub po zamknięciu listy rezerwacyjnej na dany kurs Moment zamknięcia listy rezerwacyjnej określa przewoźnik, dla każdego kursu oddzielnie.

2. Odstąpienie od umowy przewozu do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs następuje na zasadach poniższych:

a) Chęć odstąpienia od umowy wyraża Płatnik, logując się do swojego konta w systemie E-PODROZNIK BILETY oraz wypełniając odpowiedni formularz. Warunki, na jakich Płatnik może odstąpić od umowy zostaną przedstawione Płatnikowi każdorazowo przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

b) Zwrotu należności w wysokości określonej przez Przewoźnika dokonuje biuro zwrotów Teroplan S.A.

c) Płatnik otrzymuje zwrot w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od momentu złożenia oświadczenia o odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 2.

3. Odstąpienie od umowy przewozu po zamknięciu listy rezerwacyjnej na dany kurs następuje na zasadach poniższych:

a) Chęć odstąpienia od umowy wyraża Płatnik wypełniając formularz wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu Biletu dostępnym TUTAJ i wysyłając wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu Biletu na adres: ul. Zdunów 9, Kraków 30-428.

b) Zwrot należności za Bilet nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego formularza wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu Biletu przez biuro zwrotów Teroplan S.A.

4. Potwierdzeniem wykonania zwrotu należności za Bilet w związku z odstąpieniem od umowy przewozu lub Przebukowaniem Biletu jest faktura korygująca wysłana na adres e-mail Płatnika.

5. Zwrotu należności dokonuje się na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty, a w przypadku zmiany rachunku bankowego na nowy numer rachunku bankowego wskazany przez Płatnika.

6. W przypadkach nie opisanych w §6, jeżeli Płatnikowi należy się zwrot należności na mocy powszechnie obowiązującego prawa, zwrotu należności dokonuje biuro zwrotów Teroplan S.A.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przewozu, Teroplan S.A. zastrzega sobie możliwość potrącenia części należności (odstępnego) której wysokość każdorazowo określa Przewoźnik. Kwota potrącenia jest dostępna w Warunkach zakupu i zwrotu biletu w formularzu zakupu biletu. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Płatnik odstępuje od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie  Przewoźnika lub Teroplan S.A.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przewozu zwrotowi nie podlega kwota opłaty transakcyjnej, o której mowa w § 11.

 

§7.

Wystawianie faktur VAT

1. Bilet internetowy nie jest fakturą VAT .

2. Teroplan S.A. automatycznie wystawia fakturę VAT w każdym przypadku zakupu Biletu internetowego przez Płatnika.

3. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT pobierane są automatycznie z formularza wypełnionego przez Płatnika w momencie rejestracji w systemie E-PODROZNIK BILETY.

4. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Płatnika przy zakupie Biletu. Zgodnie z rozdziałem 3 paragrafem 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2011 r. Nr 68 poz. 360, z 2012 r. Poz. 1428) wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego. Archiwizacja wymaga wydrukowania przesłanej faktury VAT.

5. Akceptacja REGULAMINU lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika lub Płatnika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Rozdział 3 Prawa i obowiązki Stron

 

§8.

Prawa i obowiązki Płatnika

 I. Płatnik ma prawo do:

1. wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich;

2. składania wniosków poprzez odpowiednie formularze dostępne po zalogowaniu się do systemu E-PODROZNIK BILETY;

3. wglądu do zawartych przez niego umów na przewóz osób za pośrednictwem systemu E-PODROZNIK BILETY;

II. Płatnik zobowiązany jest:

1. podać przy rejestracji w systemie E-PODROZNIK BILETY prawdziwe, kompletne i aktualne dane. W przypadku nie poinformowania Teroplan S.A. o zmianie adresu e-mail lub podania błędnego adresu e-mail, jak również gdy z innych przyczyn nie jest możliwe dostarczenie faktury elektronicznej lub Biletu, Teroplan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie faktury elektronicznej lub Biletu. W takim przypadku Płatnik może otrzymać fakturę elektroniczną lub Bilet po pisemnym zgłoszeniu tego faktu i podaniu prawidłowego adresu e-mail."

2. zaakceptować Regulamin E-PODROZNIK BILETY, a w przypadku zakupu Biletu dla Podróżnego, który nie jest Płatnikiem:

a) podać w trakcie rezerwowania Biletu i miejsca: imię i nazwisko oraz w przypadku zakupu Biletu na kurs przewoźnika, który tego wymaga, numer dokumentu tożsamości Podróżnego,

b) zapoznać Podróżnego (nie będącego jednocześnie Płatnikiem) z postanowieniami Regulaminu E-PODROZNIK BILETY;

3. korzystać z systemu E-PODROZNIK BILETY zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY;

4. wydrukować czytelnie na papierze formatu A-4 – w orientacji pionowej - Bilet internetowy i zachować go do kontroli lub zachować do kontroli Bilet dostarczony w formie SMS;

5. nie przenosić uprawnień, wynikających z zawarcia umowy, na jakiekolwiek osoby trzecie, z wyjątkiem prawa do dysponowania Biletem przez Podróżnego, którego dane zostały wydrukowane na tym Bilecie;

III. Podróżny zobowiązany jest wręczyć osobom dokonującym kontroli dokumentów przewozu:

1. ważny, czytelnie wydrukowany lub zachowany jako SMS Bilet internetowy, spełniający warunki określone w §4 ust. 4;

2. w przypadku zakupu Biletu na kurs przewoźnika, który tego wymaga, dokument tożsamości, którego numer został ujęty na Bilecie internetowym;

3. ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgi – w razie korzystania z Biletu ulgowego.

IV. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. III, Podróżny traktowany jest jak podróżny bez ważnego Biletu na przejazd.

V. Akceptując Regulamin E-PODROZNIK BILETY Płatnik oświadcza, że:

1. wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z systemu EPODROZNIK BILETY – w tym imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości Podróżnego – są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą;

2. zapoznał Podróżnego, na rzecz którego zakupił Bilet internetowy z postanowieniami Regulaminu E-PODROZNIK BILETY;

3. posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

§9.

Biuro reklamacji i infolinia prowadzone przez Teroplan S.A.

1. Teroplan S.A.  prowadzi biuro reklamacji w sprawach systemu E-PODROZNIK BILETY.

2. Aby zgłosić reklamację Płatnik zobowiązany jest przesłać ją pocztą elektroniczną na adres bilety@e-podroznik.pl.

3. Biuro reklamacji rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu prawidłowego zgłoszenia reklamacji przez Płatnika.

4. Biuro reklamacji odpowiada Płatnikowi za pomocą poczty elektronicznej na adres, z którego Płatnik wysłał zgłoszenie reklamacji.

5. Teroplan S.A. prowadzi infolinię związaną z systemem E-PODROZNIK BILETY pod numerem (12) 399 44 10. Infolinia dostępna jest codziennie w godzinach od 7-23.

 

§10.

Prawa i obowiązki Teroplan S.A.  oraz Przewoźnika

1. Teroplan S.A. ma prawo odstąpić w imieniu przewoźnika od umowy przewozu zawartej przy wykorzystaniu systemu E-PODROZNIK BILETY, w przypadku naruszenia przez Płatnika lub Podróżnego niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY.

2. W związku z umową przewozu zawartą za pośrednictwem systemu E-PODROZNIK BILETY Teroplan S.A.  jest zobowiązana do:

a) ponoszenia kosztów transakcji dokonywanych przy pomocy płatności on-line, tj.:

-         przyjmowania płatności za Bilet internetowy,

-         dokonywania zwrotu należności za niewykorzystany Bilet internetowy na zasadach określonych w §6 oraz zwrotu Dostępnych środków pieniężnych zgodnie z § 4.1 ust. 7;

b) przesłania Płatnikowi – za pośrednictwem poczty elektronicznej faktury VAT potwierdzającej zakup Biletu internetowego oraz ewentualnie faktury korygującej, w szczególności w przypadku zwrotu należności za niewykorzystany Bilet internetowy, do którego wystawiona została faktura VAT lub w przypadku dokonania zmiany danych;

c) rozpatrzenia wniosków składanych przez Płatnika.

3. W związku z umową przewozu zawartą za pośrednictwem systemu E-PODROZNIK BILETY Przewoźnik jest zobowiązany do: wykonania przewozu zgodnie z zawartą umową.

4. Teroplan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu przez Przewoźnika.

5. Teroplan S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników w tym Płatników, Podróżnych korzystających z systemu E-PODROZNIK BILETY na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.,Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu:

a) realizacji internetowej sprzedaży Biletów;

b) prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli Biletów;

c) zapewnienia sprawnego działania reklamacji.

6. Teroplan S.A. może przekazywać dane osobowe Użytkowników lub Podróżnych podmiotom trzecim, w szczególności Przewoźnikom, w celach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Baza Danych osobowych Użytkowników systemu E-PODROZNIK BILETY została zarejestrowana w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (numer księgi rejestrowej 87115).

 

§11.

Opłaty transakcyjne

1. Biura podróży lub inne stacjonarne punkty sprzedaży, prowadzące stacjonarną sprzedaż Biletów, na postawie Umowy partnerskiej zawartej z firmą Teroplan S.A., widniejące na stronie www.e-podroznik.pl jako Punkty sprzedaży, mają prawo doliczać do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną. Opłata ta stanowi przychód biura podróży lub innego stacjonarnego punktu sprzedaży.

2. Firma Teroplan S.A.  ma prawo doliczać do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną. Opłata ta stanowi przychód firmy Teroplan S.A.

3. Przy anulowaniu Biletu zgodnie z zasadami opisanymi w §6 opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.

 

§12.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie E-PODROZNIK BILETY zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), oraz Regulaminy przewozu osób, rzeczy i zwierząt poszczególnych Przewoźników.

W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem, dla firmy Przewozy Regionalne obowiązuje regulamin dostępny na stronie: https://www.e-podroznik.pl/regulaminPR

Zauważyłeś błąd na stronie? Zgłoś to

Copyright 2006-2018 by Teroplan S.A.
Informacja o plikach cookies Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.
Zamknij
Wyszukiwanie połączeń
wyszukiwarka rozkładów jazdy